ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก


Heaviest element ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก นั้นสามารถแยกออกได้เป็นหลายแง่ ตั้งในแง่ธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือ ธาตุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมา ในแง่ของความหนาแน่น หรือ น้ำหนักอะตอม ดังนั้น wowboom ของแยกเป็นประเด็นๆไป

ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก แง่ น้ำหนักอะตอม ที่มีอยู่ในธรรมชาติ

uranium ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก
Uranium(U) ยูเรเนียม เป็นธาตุหมายเลขที่ 92 และมีสัญลักษณ์คือ U เป็นธาตุที่มีน้ำหนักอะตอมมากที่สุดในโลก ในแง่ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยมี น้ำหนักอะตอมเท่ากับ 238.02891

ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก แง่ น้ำหนักอะตอม ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น

ununoctium ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก
Ununoctium อูนอูนออกเทียม เป็นธาตุหมายเลขที่ 118 และมีสัญลักษณ์คือ Uuo เป็นธาตุที่มีน้ำหนักอะตอมมากที่สุดในโลก ในแง่ ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น โดยมี น้ำหนักอะตอมเท่ากับ 294

ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก แง่ความหนาแน่น(Density) ที่มีอยู่ในธรรมชาติ

plutonium ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก
Plutonium(Plu) พลูโทเนียม เป็นธาตุหมายเลขที่ 94 และสัญลักษณ์คือ Plu มีความหนาแน่น 19.816 กรัม/ลูกบาศก์เซ็นติเมตร เป็น ธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในโลก

ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก แง่ความหนาแน่น(Density) ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น

osmium ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก
Osmium(O) ออสเมียม เป็นธาตุหมายเลขที่ 76 และสัญลักษณ์คือ Os มีความหนาแน่น 22.61 กรัม/ลูกบาศก์เซ็นติเมตร ( หนักว่าน้ำ 22.51 เท่า และ หนักเป็น 2 เท่าของปรอท )

ข้อมูลอ้างอิง ธาตุ ที่ หนักที่สุดในโลก

  • http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_heaviest_element อ้างอิงในส่วนเนื้อหา และการจัดอันดับ
  • http://www.periodictable.com/Elements/092/index.html อ้างอิงในส่วนรูปยูเรเนียม
  • http://www.periodictable.com/Elements/118/index.html อ้างอิงในส่วนรูปอูนอูนออกเทียม
  • http://www.periodictable.com/Elements/094/index.html อ้างอิงในส่วนพลูโตเนียม
  • http://www.periodictable.com/Elements/076/index.html อ้างอิงในส่วนออสเมียม
  • http://www.periodictable.com/Posters/Poster3.2000.JPG อ้างอิงในส่วนรูปตารางธาตุสวยๆ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom