ถนน สายแรกของประเทศไทย

ถนนเจริญกรุง ถนน สายแรกของประเทศไทย

New road นิวโรด คือ ชื่อที่ฝรั่งใช้เรียก ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกที่มีการก่อสร้างเสร็จ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อ เป็น ถนนเจริญกรุง

รายละเอียดเกี่ยวกับ ถนนสายแรกของเมืองไทย

  • ถนนสายแรกของเมืองไทย ที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบตะวันตก คือ ถนนเจริญกรุง
  • เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว โปรดเกล้าให้จัดสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๔
  • เริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามไชยถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถนนตก มีความยาว ๘,๕๗๕ เมตร ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๐๗
  • เนื่องด้วยกงสุล ชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อ กับเมืองไทย มากขึ้นได้เข้าชื่อของถนนสมัยใหม่ เพื่อใช้สำหรับขี่รถม้า หรือนั่งรถม้า
  • ถนนเจริญกรุงเมื่อจัดสร้างเสร็จ ชาวบ้านร้านตลาดเรียก ถนนเส้นนี้ว่า ถนนใหม่ ชาวต่างชาติเรียกว่า นิวโรด(New road)
  • ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนานถนนเส้นนี้ว่า ถนนเจริญกรุง มีความหมายถึง ถนนที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง
ข้อมูลอ้างอิง ถนน สายแรกของประเทศไทย ( First road in Thailand)

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom