ค้นพบรอยเท้า สิ่งมีชีวิตที่คลาน ขึ้นแผ่นดิน เก่าแก่ที่สุดในโลกFootprints รอยเท้านี้เป็นรอยเท้า ของสิ่งมีชีวิต ทีขาดหายไปของ(Missing Link) ของการวิวัฒนาการจากทฤษฏีที่ส่งสิ่งมีชีวิตบนบก มีวิวัฒนาการมาจากปลา รอยเท้านี้มีอายุกว่า 395 ล้านปี รอยเท้านี้เป็นของสิ่งมีชีวิตที่มีความยาวประมาณ 2.4 เมตร เมื่อประเมินจากรอยเท้าที่ปรากฏ

ข้อมูลอ้างอิง ค้นพบรอยเท้า สิ่งมีชีวิตที่คลาน ขึ้นแผ่นดิน เก่าแก่ที่สุดในโลก


แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom