เลขเด็ด เปิดกรุสมบัติ ครม.มาร์ค1

  • นายอภิสิทธิ์ ภริยาและบุตรมีทรัพย์สิน 52,883,552.33 บาท มีหนี้สิน 1,087,674 บาท
  • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 98,255,536.79 บาท มีหนี้สิน 58,332,269.53 บาท
  • รัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุด นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และภริยา มีทรัพย์สิน 809,930,579.03 บาท หนี้สิน 2,255,116.22 บาท
  • รัฐมนตรีมีทรัพย์สินน้อยสุด คือ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน รวม 5,521,142.35 บาท
  • ส่วนรัฐมนตรีสายล่อฟ้า No1. นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์สิน 79,977,302 ไม่มีหนี้สิน
  • ส่วนรัฐมนตรีสายล่อฟ้า No2. นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 74,399,376 บาท

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom