ทวีป เอเชียAsia ทวีปเอเชีย เป็น 1 ใน 7 ทวีป เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมากที่สุดในโลก มีความหลากหลายของชาติพันธุ์

รายละเอียดเกี่ยวกับ ทวีปเอเชีย

 • ทวีปเอเชีย เป็น ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 8.6% ของพื้นผิวโลกทั้งหมด (คิดเป็น 29.9% ของพื้นที่ผิวทวีปของทั้งโลก)
 • เป็นทวีปที่มีประชากรอยู่มากสุดในโลก ประมาณ 4 พันล้านคน คิดเป็น 60% ของประชากรทั้งโลก
 • ทวีปเอเชีย ทางทิศตะวันตกติดกับทวีปยุโรป ทางตะัวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทางเหนือติดตกับมหาสมุทรอาร์กติก
 • ภูมิอากาศในทวีปเอเชียนั้นแตกต่างกันไปในตามแต่ภูมิภาค
 • ทวีปเอเชีย มีจำนวนประเทศ 47 ประเทศ
 • แม่น้ำแยงซีเกียง(Yangtze) เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย อยู่ในประเทศจีน ยาว 6,301 กิโลเมตร) เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ำไนล์ และแม่น้ำอเมซอน ตามลำดับ
 • ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก อยู่ในทวีปเอเชีย คือ ยอดเขาเอเวอเรสต์ อยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างชายแดนประเทศเนปาล และเขตปกครองพิเศษทิเบต มีความสูง 8,848 เมตร
 • ทะเลทรายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย คือ ทะเลทรายโกบี มีพืนที่ 1,295,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในประเทศจีน และมองโลเลีย
 • ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ(ในแง่ GDP) ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ2 ของโลก
 • ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ(อำนาจซื้อ PPP:Purchasing Power Parity) ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ประเทศจีนเป็นประเทศในทวีิปเอซีย ที่มีประชากรมากที่สุดในทวีป ( 1,322,044,605 คน ข้อมูลปี 2008)
 • ประเทศมัลดีฟส์ เป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด ในทวีปเอเชีย ( 379,174 คน ข้อมูลปี 2008)
 • ประเทศรัชเซีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ มากที่สุดในโลก (17,075,400 ตารางกิโลเมตร)
ข้อมูลอ้างอิง ทวีปเอเชีย (Asia)

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Asia
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_longest_Asian_rivers อ้างอิงในส่วนข้อมูลแม่น้ำยาวที่สุดในทวีปเอเชีย
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest_mountains อ้างอิงในส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom