แผนที่โลก


World Map Physical แผนที่โลกที่แสดงทางภูมิประเทศ จะแสดงข้อมูลของ ภูเขา ทะเลทราย ทะเลสาบ มหาสมุทร ฯลฯ
 • Mount Everest ยอดเขาเอเวอเรสต์ ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย( Himalaya Mountains ) ในทวีปเอซีย เป็นยอดเขา ที่ สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 8,848 เมตร และ วิทิตนันท์ โรจนพานิช คนไทยคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 8:00 น.
 • The River Nile แม่น้ำไนล์ เป็น แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 6,650 กิโลเมตร ไหลผ่านทวีปอัฟริกา
 • The Pacific Ocean มหาสมุทรแปซิฟิก เป็น มหาสมุทรใหญ่ที่สุดในโลก มหาสมุทรแปซิฟิกครอบคลุมพื้นที่โลกประมาณ 1 ใน 3 ของโลก กินพื้นที่กว่า 179.7 ล้านตารางกิโลเมตร
 • The Sahara ทะเลทรายซาฮาร่า เป็น ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอัฟริกา กินพื้นทีกว่า 9 ล้านตารางกิโลเมตร
 • Lake Superior ทะเลสาบสุพีเรีย เป็น ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในโลก(ในด้านพื้นที่ผิวน้ำ) กินพื้นที่กว่า 82,413 ตารางกิโลเมตร


World Map Political แผนที่แสดงอาณาเขตประเทศ โดยทั้งโลกมีจำนวนประเทศ 257 ประเทศ
 • ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน โดยมีประชากรอยู่ที่ 1,321,851,888 คน
 • ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลมากที่สุดในโลก คือ ประเทศแคนนาดา มี ชายฝั่งทะเลยาว 202,080 กิโลเมตร
 • ประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลก คือ ประเทศรัชเซีย มีพื้นที่ 16,995,800 ตารางกิโลเมตร
 • ประเทศที่มีพื้นที่ผิวน้ำมากที่สุดในโลก คือ ประเทศแคนนาดา มีพื้นที่ 891,163 ตารางกิโลเมตร
 • ประเทศที่มีอัตราการเกิดสูงที่สุดในโลก คือ ประเทศไนเจอร์ มีอัตราเกิดอยู่ที่ 50.16 เปอร์เซ็นต์/ปี
 • ประเทศที่มีอัตราการตายสูงที่สุดในโลก คือ ประเทศสวาซิแลนด์( Swaziland ) มีอัตราการตาย 30.35 เปอร์เซ็นต์/ปี


World Time Zone Map แผนที่เขตเวลา เป็นแผนที่ ทีใช้แบ่งเขตพื้นที่เดียวกันใช้เวลาอ้างอิง เดียวกัน
 • โดยแบ่งเป็นโซนเวลาอยู่ 32 โซน โดยแบ่งตามแนวตั้งตามเส้นลองจิจูด
 • เขตเวลามีหน่วยที่สำคัญอยู่ 2 หน่วยคือ หน่วย GMT และหน่วย UTC
 • หน่วย GMT คือเวลามาตราฐานที่ใช้ในการบอกเวลาทั่วโลก ยึดเส้นลองจิจูดที่ 0 องศา ณ เมืองกรีนีซ ประเทศอังกฤษ เป็นจุดเริ่มต้น
 • หน่วย UTC คือ หน่วยที่ใช้แบ่งพื้นที่ที่ใช้เวลามาตรฐานเดียวกันทุกๆ 1 ชั่วโมงตามแบบ GMT
 • ประเทศไทยตั้งอยู่ใน โซนเวลาที่มีชื่อเรียกว่า UTC+7 และ GMT+7(หมายความว่าประเทศไทยมีเวลาเร็วกว่าเวลามาตรฐานที่เมืองกรีนีซอยู่ 7 ชั่วโมง)


Cantino World Mapแผนที่ โลกคานทิโน หรือ แผนที่การเดินเรือคานทิโน พลานิสเฟียร์เป็นแผนที่เก่าที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบัน
 • แผนที่โลกนี้ แสดงการพบดินแดนของโปรตุเกสทั้งทางตะวันออกและตะวันตก
 • โดยรายละเอียดค่อนข้างใกล้เคียงความเป็นจริง แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควร และรายละเอียดต่างยังมีเฉพาะขอบทวีป
 • สังเกตุดูดีมีธงประเทศไทยด้วย


Globe ลูกโลก เป็น แผนที่แบบ 3 มิติ ที่ทำออกมาในรูปแบบทรงกลม ซึ่งลูกโลกมีข้อได้เปรียญที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในแง่ รูปทรง(Shape) ขนาด(Size) ระยะทาง(Distance) ทิศทาง(Direction) แต่เมื่อนำมาทำเป็นแผนที่ ในระบบ 2 มิติ ทำให้ข้อมูลหลายอย่างคลาดเคลื่อนไป
 • บริเวณกึ่งกลางของลูกโลกจะมีเส้น อยู่หนึ่งเส้นเรียกว่าเส้นศูนย์สูตร (Equator)
 • บริเวณจุดบนสุด และใต้สุดของลูกโลก จะเป็นตำแหน่งของ ขั้วโลกเหนือ( North Pole ) และขั้งโลกใต้( South Pole )
 • เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของแผนที่ จึงมีการออกแบบแผนที่อีกหลายแบบดังรูปข้างล่าง
ข้อมูลอ้างอิง แผนที่โลก (World Map)

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Cantino_planisphere
 • http://www.mygeo.info/eng/maps.html
 • http://gambowatch2007.tarad.com/article?id=26384&lang=th
 • http://www.listofcountriesoftheworld.com/area-land.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom