ทะเลทรายโกบี ( Gobi Desert )

ทะเลทราย โกบี

Gobi Desert ทะเลทรายโกบี เป็นทะเลทรายที่อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศ มองโกเลียตอนใต้ กับ ประเทศจีนทางตอนเหนือ
ข้อมูลเฉพาะ ทะเลทราย โกบี
  • เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวิปเอเซีย
  • เป็นทะเลทรายแบบร้อนใหญ่อันดับที่ 3 ในโลก รองจากทะเลทรายซาฮาล่า ในทวีปอัฟริกา ( Sahara ) และทะเลทรายอาหรับ ตะวันออกกลาง ( Arabian desert )
แผนที่ ทะเลทราย
  • มีพื้นที่ 1,300,000 ตารางกิโลเมตร ก็ประมาณ 2.5 เท่าของประเทศไทย ( ประเทศไทยมี พื้นที่ประมาณ 514,000 ตารางเมตร )
  • อุณหภูิมิเฉลี่ยสูงสุด และต่ำสุดอยู่ที่ -40 ถึง 50 องศาเซียลเซียต ในเวลากลางคืน และตอนกลางวัน ตามลำลับ
  • เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องแจงกิสข่าน และ เส้นทางสายไหม
  • สาเหตุที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นทะเลทรายเนื่องจาก เทือกเขาหิมาลัย ( Himalaya ) เป็นตัวขวางกันเมฆฝน และความชื้น ที่จะมายังทะเลทรายโกบี
  • เป็นแหล่งขุดพบฟอสซิล ที่สำคัญของโลก และยังเป็นที่ขุดพบ ไข่ไดโนเสาร์ แหล่งแรกของโลกด้วย
ฟอสซิล ฟอลซิล fossil
  • เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์มากมายหลายชนิดเช่น Black-Tailed Gazelles (เป็นกวางชนิดหนึ่ง ) , Marbled Polecats ( เป็นสัตว์คล้ายพังพอน ) , อูฐมองโกเลีย , ลามองโกเลีย ( Mongolian wild ass )
  • เป็นถิ่นที่อยู่ของตำนาน สัตว์ประหลาด หนอนมรณะมองโกล ( Mongolian Death Worm )

ข้อมูลอ้างอิง ทะเลทรายโกบี

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Gobi_Desert

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom